post ratings

  1. PVS

    Language German translation for Post Ratings - Bản dịch tiếng Đức cho Post Ratings

    German translation for Post Ratings - Bản dịch tiếng Đức cho Post Ratings 1.7.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Post Ratings. Vì vậy cần cài đặt add-on Post Ratings trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để...
  2. PVS

    Language Russian translation of Post Ratings - Bản dịch tiếng Nga cho Post Ratings

    Russian translation of Post Ratings - Bản dịch tiếng Nga cho Post Ratings 1.6.5-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Post Ratings, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Post Ratings trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
Top Bottom