post reply

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Post Reply - Trả lời bài viết cho XenForo 2 3.0.4

    [tl] Post Reply - Trả lời bài viết cho XenForo 2 3.0.4 Cho phép trả lời trong chủ đề ở nhiều cấp độ hơn. Add-on này sử dụng hệ thống đăng bài để bạn có thể có tất cả các quyền, tính năng trong hệ thống và khi gỡ cài đặt add-on này, dữ liệu của bạn vẫn ở đó. Cho phép trả lời trên các diễn đàn...
  2. PVS

    Addon 2x [tl] Post Reply - Trả lời bài viết cho XenForo 2 3.0.3

    [tl] Post Reply - Trả lời bài viết cho XenForo 2 3.0.3 Cho phép trả lời trong chủ đề ở nhiều cấp độ hơn. Add-on này sử dụng hệ thống đăng bài để bạn có thể có tất cả các quyền, tính năng trong hệ thống và khi gỡ cài đặt add-on này, dữ liệu của bạn vẫn ở đó. Các tính năng bổ sung: Ghi nhật ký...
Top Bottom