post share icons

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Post Share Icons - Biểu tượng chia sẻ bài viết XenForo 2.2 1.1.0

    [cXF] Post Share Icons - Biểu tượng chia sẻ bài viết XenForo 2.2 1.1.0 Hiển thị tất cả các biểu tượng chia sẻ bài viết thay vì công cụ chú giải. Tính năng: hiển thị tất cả các biểu tượng chia sẻ bài viết thay vì công cụ chú giải. nó sẽ hiển thị các biểu tượng xã hội mà bạn đã bật trong admin...
Top Bottom