postimages

  1. PVS

    Addon 2x A2soft-pics - Hỗ trợ upload hình ảnh lên Postimages cho XenForo 2 1.0.0

    A2soft-pics - Hỗ trợ upload hình ảnh lên Postimages cho XenForo 2 1.0.0 Add-on cho phép tải ảnh miễn phí lên https://postimages.org/. Khi tải hình ảnh lên, bạn có thể thay đổi kích thước hoặc chỉ định khoảng thời gian. Sau khi tải hình ảnh lên, chỉ cần kéo hình ảnh đó vào trường viết bài hoặc...
Top Bottom