prefix filter

 1. PVS

  Addon 2x Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 1.4

  Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 1.4 Cung cấp nút lọc tiền tố trong các diễn đàn đã chọn. Add-on này lý tưởng cho các diễn đàn có nhiều tiền tố. Nó cho phép người dùng dễ dàng chọn một tiền tố để lọc kết quả. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng prefixfilter_ để thuận tiện cho...
 2. PVS

  Addon 2x Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 1.3

  Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 1.3 Cung cấp nút lọc tiền tố trong các diễn đàn đã chọn. Add-on này lý tưởng cho các diễn đàn có nhiều tiền tố. Nó cho phép người dùng dễ dàng chọn một tiền tố để lọc kết quả. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng prefixfilter_ để thuận tiện cho...
 3. PVS

  Addon 2x Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 1.2

  Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 1.2 Cung cấp nút lọc tiền tố trong các diễn đàn đã chọn. Add-on này lý tưởng cho các diễn đàn có chuyên mục được phân loại. Ví dụ: bạn có thể có tiền tố cho tất cả 50 tiểu bang và thành viên của bạn chọn California, chỉ tiêu đề chủ đề có tiền tố...
 4. PVS

  Addon 2x [SC] Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 2.0.0 Fix 1

  [SC] Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 2.0.0 Fix 1 Add-on này cho phép bạn thêm bộ lọc tiền tố khi duyệt diễn đàn của mình. Tính năng: Options : Màu Label: Red Green Olive Light green Blue Royal blue Sky blue Gray Silver Yellow Orange Error Ẩn các tiền tố không được sử dụng Ẩn...
 5. PVS

  Addon 2x Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 1.1

  Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 1.1 Cung cấp nút lọc tiền tố trong các diễn đàn đã chọn. Add-on này lý tưởng cho các diễn đàn có chuyên mục được phân loại. Ví dụ: bạn có thể có tiền tố cho tất cả 50 tiểu bang và thành viên của bạn chọn California, chỉ tiêu đề chủ đề có tiền tố...
 6. PVS

  Language 2x Prefix Filter French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Prefix Filter của XenForo 2

  Prefix Filter French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Prefix Filter của XenForo 2 2.1.8 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Prefix Filter của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2

  Prefix Filter - Bộ lọc tiền tố cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn thêm bộ lọc tiền tố khi duyệt diễn đàn của mình. Tính năng: Style properties : Ẩn trên di động : Ẩn Hiển thị Nơi hiển thị của bộ lọc: Top Bottom Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom