prefix system

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Önek sistemi - Hệ thống tiền tố XenForo 2 1.0.4

    [XenGenTr] Önek sistemi - Hệ thống tiền tố XenForo 2 1.0.4 Với add-on này, cấu trúc xenforo vượt ra ngoài các thiết kế tiền tố và cho phép bạn sử dụng 5 thiết kế tiền tố khác nhau được tích hợp vào add-on. Bước 1: Thêm thiết kế tiền tố; - Adminpc >> Installations >> XF options >> [XGT]...
Top Bottom