private user banner

  1. PVS

    Addon 2x [BS] Private user banner - Banner riêng cho mỗi người dùng XenForo 2

    [BS] Private user banner - Banner riêng cho mỗi người dùng XenForo 2 2.1.0a Tính năng: Không giới hạn số lượng banner cho mỗi người dùng Tạo kiểu cho mỗi banner Thứ tự hiển thị banner Quyền Admin để quản lý banner người dùng Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top