profile cover

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Profile Cover - Ảnh bìa trang cá nhân XenForo 2 3.0.0

    [tl] Profile Cover - Ảnh bìa trang cá nhân XenForo 2 3.0.0 Quyền: Tải lên ảnh bìa tối đa Cho phép người dùng tải lên hoặc xóa bìa người dùng khác Các tùy chọn: Kiểm soát kích thước ảnh bìa Kiểm soát chất lượng ảnh bìa Giới hạn kích thước tệp khi tải lên ảnh bìa mới Ảnh bìa mặc định cho tất...
  2. PVS

    Addon 2x [tl] Profile Cover - Ảnh bìa trang cá nhân XenForo 2 2.0.2

    [tl] Profile Cover - Ảnh bìa trang cá nhân XenForo 2 2.0.2 Quyền: Tải lên ảnh bìa tối đa Cho phép người dùng tải lên hoặc xóa bìa người dùng khác Các tùy chọn: Kiểm soát kích thước ảnh bìa Kiểm soát chất lượng ảnh bìa Giới hạn kích thước tệp khi tải lên ảnh bìa mới Ảnh bìa mặc định cho tất...
Top Bottom