project panorama

  1. PVS

    Một số plugin hỗ trợ quản lý dự án cho Wordpress

    Một số plugin hỗ trợ quản lý dự án cho Wordpress WordPress không chỉ là một blog-platform, một CMS mà đôi khi nó lại trở thành một giải pháp Project Management (Quản lý dự án) dành cho các khách hàng/đối tác mà không cần phải sử dụng các ứng dụng trả phí khác rất phức tạp. Tuy rằng nó không...
Top Bottom