prototype

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu về kế thừa từ prototype trong javaScript

    Tìm hiểu về kế thừa từ prototype trong javaScript Ở bài viết trước có đề cập đến cách thức của việc kế thừa từ prototype, bài này sẽ bàn thêm về các vấn đề trong cách kế thừa từ prototype, cũng như mở rộng thêm về vấn đề này. Ngoài việc kế thừa một đối tượng bao gồm constructor và prototype...
  2. PVS

    Hướng dẫn Giới thiệu kế thừa trong javaScript thông qua đối tượng prototype

    Giới thiệu kế thừa trong javaScript thông qua đối tượng prototype Bài viết trước đã trình bày về những kỹ thuật căn bản để xây dựng ứng dụng javaScript theo hướng đối tượng, cách tạo và sử dụng thuộc tính, phương thức của đối tượng. Để có thể xây dựng code javaScript có thể dùng lại bài này sẽ...
Top Bottom