pulsing

  1. PVS

    Other Pulsing Register Button - Hiệu ứng đập nhịp cho nút đăng ký XenForo 2

    Pulsing Register Button - Hiệu ứng đập nhịp cho nút đăng ký XenForo 2 Bài viết này sẽ giúp các bạn thêm hiệu ứng đập nhịp cho nút đăng ký. Xem hình ảnh minh họa bên dưới để hiểu rõ hơn. Thêm đoạn code sau vào template extra.less: /* PULSE ANIMATION */ .pulse { position: relative...
Top Bottom