push notification improvements

  1. PVS

    Addon 2x Push Notification Improvements - Cải tiến thông báo đẩy cho XenForo 2 1.0.1 Release Candidate 1

    Push Notification Improvements - Cải tiến thông báo đẩy cho XenForo 2 1.0.1 Release Candidate 1 Push Notification Improvements cho Xenforo sửa chữa lớn bảng chọn tham gia đẩy mặc định và thêm các cài đặt tiện dụng mới. Thông báo đẩy có thể là một công cụ hữu ích để thúc đẩy sự tham gia và...
Top Bottom