quick comment

  1. PVS

    Addon 2x [Xenbros] Quick Comment - Bình luận nhanh cho XenForo 2 1.0.0

    [Xenbros] Quick Comment - Bình luận nhanh cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn tạo trả lời hoặc bình luận tức thì với một lần nhập thay vì editor Xenforo đầy đủ Tính năng Chuyển đổi Editor, bạn có thể chuyển sang Editor đầy đủ bất kỳ lúc nào Xem tệp đính kèm nhỏ tạo nên sự đơn giản...
Top Bottom