quick thread permissions

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Quick Thread Permissions - Thêm quyền đăng bài nhanh cho XenForo 2

    [OzzModz] Quick Thread Permissions - Thêm quyền đăng bài nhanh cho XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản này sẽ cho phép quản trị viên đặt quyền cho nhóm người dùng để có thể xem/sử dụng chức năng đăng bài nhanh trên forum view. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top