quicksearch customizations

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] QuickSearch customizations - Tùy chỉnh tìm kiếm nhanh cho XenForo 2.2 1.0.0

    [cXF] QuickSearch customizations - Tùy chỉnh tìm kiếm nhanh cho XenForo 2.2 1.0.0 Tùy chỉnh hộp tìm kiếm nhanh để có ít tùy chọn hơn và minh bạch hơn cho người dùng. Hiện tại, trường By: đã bị xóa (người dùng không thể tìm kiếm bài đăng của thành viên từ hộp tìm kiếm nhanh): Chúc các bạn...
Top Bottom