quoteme

  1. PVS

    Language QuoteME French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho QuoteME

    QuoteME French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho QuoteME 1.7.3 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on QuoteME. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >> Languages và cài đặt tập tin .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
  2. PVS

    Language Spanish translation for QuoteME - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho QuoteME

    Spanish translation for QuoteME - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho QuoteME 1.4 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on QuoteME. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP cài đặt tập tin .xml như là một add-on Chúc...
Top Bottom