re chuot

  1. PVS

    Tutorial 2x Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào threads, widgets & posts cho XenForo 2

    Thêm hiệu ứng khi rê chuột vào threads, widgets & posts cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template extra.less: /*Forum, Sub-Forum & What's new*/ .block-body .node--forum, .structItemContainer .structItem--thread, .structItemContainer-group .structItem--thread, .block-container...
Top Bottom