reaction control

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Reaction Control - Kiểm soát phản ứng cho XenForo 2 1.4.1

    [OzzModz] Reaction Control - Kiểm soát phản ứng cho XenForo 2 1.4.1 Các tính năng của plugin: Cấm thu hồi phản ứng từ nội dung. Bạn có thể đặt thời gian mà phản ứng có thể bị hủy bỏ. Ngăn chặn phản ứng tiêu cực nếu người dùng có số điểm phản ứng thấp hơn quy định Ngăn chặn phản ứng với nội...
Top Bottom