reaction forum counted

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Reaction Forum Counted - Đếm phản ứng diễn đàn cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Reaction Forum Counted - Đếm phản ứng diễn đàn cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm cài đặt diễn đàn mà bạn có thể vô hiệu hóa tính điểm phản ứng trong tổng số điểm của người dùng Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom