reader

 1. PVS

  Addon 2x Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2 1.6

  Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2 1.6 Cho phép đọc các nguồn cấp RSS trong một trang. Add-on này sẽ cho phép các thành viên đọc các nguồn cấp RSS được chọn trong một trang. Các nguồn cấp được hiển thị trong HTML để bất kỳ thiết bị nào cũng có thể đọc được. Cách sử dụng: Thêm...
 2. PVS

  Addon 2x Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2 1.5

  Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2 1.5 Cho phép đọc các nguồn cấp RSS trong một trang. Add-on này sẽ cho phép các thành viên đọc các nguồn cấp RSS được chọn trong một trang. Các nguồn cấp được hiển thị trong HTML để bất kỳ thiết bị nào cũng có thể đọc được. Cách sử dụng: Thêm...
 3. PVS

  Addon 2x Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2

  Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2 1.0 Cho phép đọc các nguồn cấp RSS trong một trang. Add-on này sẽ cho phép các thành viên đọc các nguồn cấp RSS được chọn trong một trang. Các nguồn cấp được hiển thị trong HTML để bất kỳ thiết bị nào cũng có thể đọc được. Cách sử dụng: Thêm...
Top Bottom