reading

 1. PVS

  Addon 2x Article Reading Time - Thời gian đọc bài viết XenForo 2 1.0.2

  Article Reading Time - Thời gian đọc bài viết XenForo 2 1.0.2 Add-on này sẽ hiển thị thời gian đọc ước tính cho các bài viết trong các node article XF. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x Article Reading Time - Thời gian đọc bài viết XenForo 2 1.0.1

  Article Reading Time - Thời gian đọc bài viết XenForo 2 1.0.1 Add-on này sẽ hiển thị thời gian đọc ước tính cho các bài viết trong các node article XF. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Article Reading Time - Thời gian đọc bài viết XenForo 2 1.0.0

  Article Reading Time - Thời gian đọc bài viết XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ hiển thị thời gian đọc ước tính cho các bài viết trong các node article XF. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x (FRT) Forcing the Reading of a Thread - Bắt buộc đọc một chủ đề cho XenForo 2

  (FRT) Forcing the Reading of a Thread - Bắt buộc đọc một chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn khiến người dùng của mình đọc một chủ đề. Vui lòng cài đặt quyền cho khách và quản trị viên sau khi cài đặt add-on. Tùy chọn cho phép bạn chọn chủ đề nào để đọc, nếu bạn đặt giá...
Top Bottom