realtime

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Realtime - Thời gian thực cho XenForo 2.2 1.0.6

    [tl] Realtime - Thời gian thực cho XenForo 2.2 1.0.6 Tạo chủ đề và cuộc trò chuyện theo thời gian thực. Người dùng ngay lập tức nhận được tin nhắn mới mà không cần làm mới trang của họ. Bạn tạo ứng dụng mới trong https://pusher.com để sử dụng add-on này. Tùy chọn: Hỗ trợ cho phép các cuộc...
  2. PVS

    Addon 2x [tl] Realtime - Thời gian thực cho XenForo 2.2 1.0.4

    [tl] Realtime - Thời gian thực cho XenForo 2.2 1.0.4 Tạo chủ đề và cuộc trò chuyện theo thời gian thực. Người dùng ngay lập tức nhận được tin nhắn mới mà không cần làm mới trang của họ. Bạn tạo ứng dụng mới trong https://pusher.com để sử dụng add-on này. Tùy chọn: Hỗ trợ cho phép các cuộc...
Top Bottom