receipt

 1. PVS

  Addon 2x Account upgrade receipt - Biên lai nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.4

  Account upgrade receipt - Biên lai nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.4 Tạo biên lai nâng cấp tài khoản. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng accountupgradereceipt_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập bước 1: Custom user fields Tạo trường người dùng tùy chỉnh: Field ID: company Title...
 2. PVS

  Addon 2x Account upgrade receipt - Biên lai nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.3

  Account upgrade receipt - Biên lai nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.3 Tạo biên lai nâng cấp tài khoản. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng accountupgradereceipt_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập bước 1: Custom user fields Tạo trường người dùng tùy chỉnh: Field ID: company Title...
 3. PVS

  Addon 2x User upgrade receipt - Biên nhận nâng cấp người dùng cho XenForo 2

  User upgrade receipt - Biên nhận nâng cấp người dùng cho XenForo 2 1.5 Add-on này sẽ hỗ trợ tạo biên nhận khi người dùng nâng cấp. Thiết lập: User group permissions Chọn 'User upgrade receipt' và thiết lập cho nhóm người dùng Registered là Yes. Custom user fields Tạo một Custom user...
Top Bottom