recently used devices

  1. PVS

    Addon 2x [NICK97] Recently Used Devices - Thiết bị đã sử dụng gần đây cho XenForo 2.2 2.3.0

    [NICK97] Recently Used Devices - Thiết bị đã sử dụng gần đây cho XenForo 2.2 2.3.0 Nếu bạn muốn đăng xuất từ xa thiết bị hoặc thiết bị bị chặn trong xenforo 2.x. Bây giờ bạn có thể với addon này. Nó sẽ bao gồm đăng xuất thiết bị từ xa, thiết bị bị chặn, thông báo qua email và banner thiết bị...
Top Bottom