recently

 1. PVS

  Addon 2x [NICK97] Recently Used Devices - Thiết bị đã sử dụng gần đây cho XenForo 2.2 2.3.0

  [NICK97] Recently Used Devices - Thiết bị đã sử dụng gần đây cho XenForo 2.2 2.3.0 Nếu bạn muốn đăng xuất từ xa thiết bị hoặc thiết bị bị chặn trong xenforo 2.x. Bây giờ bạn có thể với addon này. Nó sẽ bao gồm đăng xuất thiết bị từ xa, thiết bị bị chặn, thông báo qua email và banner thiết bị...
 2. PVS

  Addon 2x Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2 3.0

  Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2 3.0 Hiển thị một block chứa các thành viên trực tuyến gần đây. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng membersrecentlyonline_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget...
 3. PVS

  Addon 2x Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2 2.9

  Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2 2.9 Hiển thị một block chứa các thành viên trực tuyến gần đây. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng membersrecentlyonline_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Recently Active Days Override - Thiết lập thời gian hoạt động gần đây cho XenForo 2

  [OzzModz] Recently Active Days Override - Thiết lập thời gian hoạt động gần đây cho XenForo 2 2.0.1 Đây là một addon nhỏ sẽ cho phép quản trị viên đặt thời gian tính bằng ngày để trả về kết quả của người dùng khi tìm kiếm bởi người dùng hoặc @mentioning người dùng trong bài viết/chủ đề. Theo...
 5. PVS

  Addon 2x Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2

  Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2 1.6 Hiển thị một block chứa các thành viên trực tuyến gần đây. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Members recently online Widget key = members_recently_online Title = (leave...
Top Bottom