referral system

  1. PVS

    Addon 2x Referral System by Siropu - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2 1.0.7

    Referral System by Siropu - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2 1.0.7 Tuỳ chọn Admin Referral URL parameter - Đặt một thông số tùy chỉnh cho các liên kết giới thiệu. Track HTTP referrer - Theo dõi địa chỉ của trang (nếu có) đã chuyển người dùng đến liên kết giới thiệu. Use profile page as...
  2. PVS

    Addon 2x Referral System by Siropu - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2 1.0.3

    Referral System by Siropu - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2 1.0.3 Tuỳ chọn Admin Referral URL parameter - Đặt một thông số tùy chỉnh cho các liên kết giới thiệu. Track HTTP referrer - Theo dõi địa chỉ của trang (nếu có) đã chuyển người dùng đến liên kết giới thiệu. Use profile page as...
Top Bottom