register show upgrade options

  1. PVS

    Addon 2x Register show upgrade options - Đăng ký hiển thị các tùy chọn nâng cấp XenForo 2 1.0

    Register show upgrade options - Đăng ký hiển thị các tùy chọn nâng cấp XenForo 2 1.0 Hiển thị các tùy chọn nâng cấp tài khoản trong quá trình đăng ký. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng registershowupgradeoptions_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top