registration check

  1. PVS

    Addon 2x Registration check - Kiểm tra đăng ký cho XenForo 2

    Registration check - Kiểm tra đăng ký cho XenForo 2 1.0 Chặn đăng ký từ các quốc gia được chỉ định. Thiết lập: Điều hướng đến https://ipstack.com/signup/free và đăng ký gói miễn phí của họ. Nhập access key vào trang option. Nhập mã quốc gia vào trang option. Chúc các bạn thành công...
Top Bottom