remove additional url fields from resources

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Remove Additional URL Fields From Resources - Xóa trường URL bổ sung khỏi tài nguyên XenForo 2

    [OzzModz] Remove Additional URL Fields From Resources - Xóa trường URL bổ sung khỏi tài nguyên XenForo 2 2.0.0 Addon nhỏ xóa dòng "Additional information URL" khỏi tài nguyên. Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy những gì bị xóa. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom