remove attachments link

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Remove attachments link - Loại bỏ liên kết tệp đính kèm XenForo 2 1.1.2

    [cXF] Remove attachments link - Loại bỏ liên kết tệp đính kèm XenForo 2 1.1.2 Loại bỏ liên kết (hủy liên kết) cho các tệp đính kèm dựa trên quyền. Nói chung, bạn sẽ thiết lập quyền xóa các liên kết khỏi tệp đính kèm cho khách (và rô bốt - để chúng không thu thập thông tin các liên kết không có...
Top Bottom