remove forum title from your forum

  1. PVS

    Tutorial 2x Remove forum title from your forum - Loại bỏ tiêu đề diễn đàn XenForo 2

    Remove forum title from your forum - Loại bỏ tiêu đề diễn đàn XenForo 2 Vào admin panel -> appearance -> styles -> chọn style bạn đang sử dụng -> templates -> extra.less Thêm đoạn code sau vào extra.less: [data-template="forum_list"] { .p-title-value { display: none; }...
Top Bottom