remove guests and robots from online list

  1. PVS

    Addon 2x Remove Guests And Robots from Online List - Loại bỏ khách và robot khỏi danh sách trực tuyến XF2

    Remove Guests And Robots from Online List - Loại bỏ khách và robot khỏi danh sách trực tuyến XF2 2.0.1 Addon đơn giản này sẽ loại bỏ khách và robot khỏi danh sách trực tuyến. Nó loại bỏ các tab và số liệu thống kê trong widget. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom