remove history button from posts

  1. PVS

    Addon 2x Remove History Button From Posts - Loại bỏ nút lịch sử khỏi bài viết của XenForo 2

    Remove History Button From Posts - Loại bỏ nút lịch sử khỏi bài viết của XenForo 2 1.0.1 Addon đơn giản này loại bỏ nút lịch sử khỏi bài viết. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom