remove moderated post notice

  1. PVS

    Addon 2x Remove moderated post notice - Loại bỏ thông báo bài viết kiểm duyệt cho XenForo 2.2 1.2

    Remove moderated post notice - Loại bỏ thông báo bài viết kiểm duyệt cho XenForo 2.2 1.2 Add-on này cho phép moderator "Không chấp thuận bài viết" mà không báo cho người đăng, đây được gọi là cấm bóng. Người đăng sẽ cho rằng bài viết của họ vẫn hiển thị cho mọi người. Tính năng: Tất cả các...
  2. PVS

    Addon 2x Remove moderated post notice - Loại bỏ thông báo bài viết kiểm duyệt cho XenForo 2

    Remove moderated post notice - Loại bỏ thông báo bài viết kiểm duyệt cho XenForo 2 1.1 Add-on này cho phép moderator "Không chấp thuận bài viết" mà không báo cho người đăng, đây được gọi là cấm bóng. Người đăng sẽ cho rằng bài viết của họ vẫn hiển thị cho mọi người. Tính năng: Tất cả các...
Top Bottom