remove new posts/post thread buttons

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Remove New Posts/Post Thread Buttons - Loại bỏ nút New Posts/Post Thread cho XenForo 2

    [OzzModz] Remove New Posts/Post Thread Buttons - Loại bỏ nút New Posts/Post Thread cho XenForo 2 2.0.2 Addon nhỏ này sẽ loại bỏ nút bài viết mới và nút đăng chủ đề khỏi trang forum list và trang what's new. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom