remove preview button in editor

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Remove Preview Button In Editor - Loại bỏ nút Xem trước trong Editor của XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Remove Preview Button In Editor - Loại bỏ nút Xem trước trong Editor của XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản loại bỏ nút xem trước khỏi trình soạn thảo. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom