remove preview

  1. PVS

    Addon 2x Remove preview - Loại bỏ xem trước cho XenForo 2 1.0

    Remove preview - Loại bỏ xem trước cho XenForo 2 1.0 Loại bỏ nút xem trước trong thanh công cụ của trình soạn thảo. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom