remove reactions from what's new page

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Remove Reactions From What's New Page - Loại bỏ Reaction khỏi trang What's New của XenForo 2 2.0.2

    [OzzModz] Remove Reactions From What's New Page - Loại bỏ Reaction khỏi trang What's New của XenForo 2 2.0.2 Addon đơn giản sẽ xóa các reaction khỏi trang What's New Latest Activity. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Remove Reactions From What's New Page - Loại bỏ Reaction khỏi trang What's New của XenForo 2

    [OzzModz] Remove Reactions From What's New Page - Loại bỏ Reaction khỏi trang What's New của XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản sẽ xóa các reaction khỏi trang What's New Latest Activity. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom