remove site title from forum list

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Remove Site Title From Forum List - Loại bỏ tiêu đề trang khỏi Forum List cho XenForo 2

    [OzzModz] Remove Site Title From Forum List - Loại bỏ tiêu đề trang khỏi Forum List cho XenForo 2 2.0.1 Addon nhỏ này sẽ xóa tiêu đề trang web khỏi forum list. Nó có một tùy chọn cho phép bạn di chuyển các nút Bài viết mới và nút Đăng chủ đề từ phải sang trái. Nó được thiết lập để làm điều đó...
Top Bottom