remove staff bar from header into a widget

  1. PVS

    Addon 2x Remove Staff Bar From Header Into A Widget - Loại bỏ Staff Bar và chuyển vào Widget của XenForo 2

    Remove Staff Bar From Header Into A Widget - Loại bỏ Staff Bar và chuyển vào Widget của XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này sẽ loại bỏ staff bar khỏi header và đặt chức năng vào bên trong một widget. Chỉ Admin và Mod mới thấy widget được hiển thị. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom