remove stay logged in

  1. PVS

    Addon 2x Remove stay logged in - Loại bỏ duy trì trạng thái đăng nhập cho XenForo 2 1.2

    Remove stay logged in - Loại bỏ duy trì trạng thái đăng nhập cho XenForo 2 1.2 Xóa checkbox Stay logged in khi đăng nhập. Việc sử dụng add-on này buộc checkbox Stay logged in được chọn tự động, đó là một điều mà người dùng ít phải suy nghĩ hơn. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Chúc...
Top Bottom