remove visitor menu links

  1. PVS

    Addon 2x Remove visitor menu links - Loại bỏ các liên kết menu của khách truy cập XenForo 2 1.0

    Remove visitor menu links - Loại bỏ các liên kết menu của khách truy cập XenForo 2 1.0 Loại bỏ News feed, Reaction đã nhận và các liên kết nội dung của bạn trong menu khách truy cập. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top