replies and views on thread view

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Replies and Views on thread view - Thêm lượt trả lời và xem vào Thread View XenForo 2 1.1.0

    [cXF] Replies and Views on thread view - Thêm lượt trả lời và xem vào Thread View XenForo 2 1.1.0 Add-on này thêm biểu tượng trả lời và lượt xem, phrase hoặc cả hai vào chế độ xem chủ đề. Kiểm tra các tùy chọn trong style properties. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] Replies and Views on thread view - Thêm lượt trả lời và xem vào Thread View XenForo 2

    [cXF] Replies and Views on thread view - Thêm lượt trả lời và xem vào Thread View XenForo 2 1.0.1 Add-on này thêm lượt trả lời và lượt xem vào thread view. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom