requires

  1. PVS

    Addon 2x [Andrew] Soft Deletion Requires Reason - Yêu cầu lý do khi xoá tạm thời cho XenForo 2

    [Andrew] Soft Deletion Requires Reason - Yêu cầu lý do khi xoá tạm thời cho XenForo 2 1.0 Add-on này yêu cầu moderator hoặc admin nhập lý do khi xóa bài viết hoặc chủ đề. Addon này cập nhật trường lý do thành "required='true'". Tính năng: Yêu cầu lý do khi xóa bài hoặc chủ đề Quyền: Xóa bất...
Top Bottom