resource download size info

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] Resource Download Size Info - Thông tin kích thước tài nguyên tải xuống cho XenForo 2

    [MMO] Resource Download Size Info - Thông tin kích thước tài nguyên tải xuống cho XenForo 2 2.1.1 Hiển thị thêm kích thước và định dạng tệp trong nút "Tải xuống". Add-on này yêu cầu XenForo Resource Manager được cài đặt. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom