resource manager moderator actions

  1. PVS

    Addon 2x Resource Manager Moderator Actions - Hành động của người điều hành Resource Manager XenForo 2

    Resource Manager Moderator Actions - Hành động của người điều hành Resource Manager XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép người dùng có quyền xem các hành động của người điều hành đối với các tài nguyên tương tự như các chủ đề. Permissions mới: Resource moderator permissions View moderator...
Top Bottom