resource manger

  1. PVS

    Addon 2x Resource Manger Stats Widget - Widget số liệu thống kê tài nguyên cho XenForo 2

    Resource Manger Stats Widget - Widget số liệu thống kê tài nguyên cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép hiển thị số liệu thống kê của trình quản lý tài nguyên trong một widget. Yêu cầu PHP 7.3+ XenForo Resource Manager 2.1.0+ Định nghĩa Widget Định nghĩa Mô tả Thống kê quản lý tài...
Top Bottom