resource view count

  1. PVS

    Addon 2x Resource view count - Lượt xem tài nguyên cho XenForo 2 1.2

    Resource view count - Lượt xem tài nguyên cho XenForo 2 1.2 Hiển thị số lượt xem tài nguyên theo loại khách truy cập. Add-on này rất hữu ích để xem có bao nhiêu khách truy cập đang xem tài nguyên trên diễn đàn của bạn. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng resourceviewcount_ để thuận...
  2. PVS

    Language Russian translation of Resource View Count - Bản dịch tiếng Nga cho Resource View Count

    Russian translation of Resource View Count - Bản dịch tiếng Nga cho Resource View Count 1.0.1-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Resource View Count, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Resource View Count trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu...
Top Bottom