restrictions

  1. PVS

    Addon 2x Username Restrictions - Thêm hạn chế đối với tên người dùng cho XenForo 2 2.1.0

    Username Restrictions - Thêm hạn chế đối với tên người dùng cho XenForo 2 2.1.0 Ngăn người dùng chọn một username khớp với user groups. Đảm bảo việc gắn thẻ user groups hoạt động như mong đợi. Ngăn chặn username trùng khớp hoàn toàn Tùy chọn để ngăn chặn username chỉ khớp 1 phần Tùy chọn thực...
  2. PVS

    Addon 2x Username Restrictions - Thêm hạn chế đối với tên người dùng cho XenForo 2

    Username Restrictions - Thêm hạn chế đối với tên người dùng cho XenForo 2 2.0.1 Ngăn người dùng chọn một username khớp với user groups. Đảm bảo việc gắn thẻ user groups hoạt động như mong đợi. Ngăn chặn username trùng khớp hoàn toàn Tùy chọn để ngăn chặn username chỉ khớp 1 phần Tùy chọn thực...
Top Bottom