retain exif

  1. PVS

    Addon 2x Retain EXIF - Giữ lại EXIF cho XenForo 2 1.0

    Retain EXIF - Giữ lại EXIF cho XenForo 2 1.0 Giữ lại dữ liệu EXIF trong tệp đính kèm. Với add-on này được cài đặt, các hình ảnh đính kèm đã được thay đổi kích thước sẽ giữ lại dữ liệu EXIF. Add-on này yêu cầu Imagick làm bộ xử lý hình ảnh mặc định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom